Per 15 oktober 2023 is ons affiliate programma gesloten.

Algemene voorwaarden partnerprogramma

Hieronder vind je een overzicht van onze voorwaarden voor het partnerprogramma. We vragen je om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door je aan te melden voor ons partnerprogramma accepteer je deze algemene voorwaarden.

Inhoud:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Registratie en acceptatie
 • Artikel 3 – Gebruik
 • Artikel 4 – Commissie
 • Artikel 5 – Betaling
 • Artikel 6 – Beëindiging van het partnerschap met Studio Koekoek
 • Artikel 7 – Gevolgen van het beëindigen van het partnerschap met Studio Koekoek
 • Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 9 – Overig
 • Artikel 10 – Toepasselijke wet

Artikel 1 – Definities

 • Artikelen: Alle producten die worden aangeboden op ons platform.
 • Platform: www.studio-koekoek.com en gerelateerde applicaties.
 • “Studio-Koekoek” of “Koekoek”: Het bedrijf Studio-Koekoek, geregisteerd bij de KvK onder nummer 59812478 in Amsterdam.
 • Studio Koekoek merken: Koekoeks logo- en merkafbeeldingen.
 • Content: Een deel van ons platform dat we delen met onze partners (bijv. tekst, afbeeldingen, reviews, downloads etc.) ten behoeve van dit partnerprogramma.
 • Cookietijd: De instelling door Studio Koekoek van de eerstepartijcookie die bepaalt hoelang (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de klant.
 • Eerstepartijcookie: Een klein (tekst)bestand dat op de website van de klant geplaatst wordt als gevolg van een bezoek aan het platform via de partnerlink, met daarop alle relevante informatie.
 • Klant: Elke gebruiker van de partnersite die verbinding maakt met het platform door gebruik te maken van de partnerlink en daardoor producten kan kopen van Studio Koekoek.
 • Last Cookie Counts: Het principe waarbij elke verkoop gelinkt wordt aan het laatste marketingkanaal via welke de klant toegang heeft gekregen tot het platform.
 • Partner: Elke persoon van 18 jaar of ouder of rechtspersoon die de algemene voorwaarden van Koekoeks partnerprogramma heeft geaccepteerd en geaccepteerd is als partner door Studio Koekoek om klanten toegang te verlenen tot het platform via zijn/haar partnerlink(s).
 • Partnerlink: Een elektronische link naar het platform die de partner van Studio Koekoek heeft gekregen, waarin zijn/haar SIDE ID is opgenomen, en die de partner op het internet publiceert.
 • Partnersite: Een door de partner ontwikkelde website of webapplicatie waarop of waarin ten minste één partnerlink te vinden is die de partner gebruikt om content te publiceren. Voor elke gebruikersklare website of webapplicatie moet een unieke SITE ID worden aangevraagd.
 • SITE_ID: Het identificatienummer dat opgenomen is in de Partnerlink. Elke partnersite heeft een unieke SITE ID.

Artikel 2 – Registratie en acceptatie

2.1. Iedereen die achttien (18) jaar of ouder is en een partnersite bezit kan zich aanmelden als partner van Studio Koekoek.

2.2. Registratie als partner van Studio Koekoek omvat acceptatie van de algemene voorwaarden van het partnerprogramma, en de plicht om deze voorwaarden na te leven.

2.3. Om je als partner aan te melden, moet de partner het volgende doen:

 • a. het registratieformulier volledig en naar waarheid invullen;
 • b. bevestigen dat de voorwaarden van het partnerprogramma geaccepteerd zijn door te klikken op de knop “accepteren” in het registratieformulier.
 • c. geaccepteerd worden als partner door Studio-Koekoek.

2.4. Studio Koekoek zal in principe binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde registratieformulier laten weten of Studio Koekoek je registratie als partner van Studio Koekoek accepteert of afwijst.

2.5. Studio Koekoek kan op elk moment en zonder opgaaf van reden een registratie weigeren. Als Studio Koekoek een registratie weigert, wordt er geen commissie betaald voor de periode voorafgaande aan de weigering en daarna.

2.6. Studio Koekoek zal in elk geval een registratie weigeren als de partnersite:

 • a. een seksuele, pornografische, aanstootgevende en/of gewelddadige aard heeft;
 • b. op enige wijze de openbare orde en/of de goede zeden verstoort;
 • c. discrimineert op basis van ras, geslacht, religie en/of geloof.
 • d. als doel heeft om kortingen/promoties/kortingscodes te promoten;
 • e. gebruik maakt van een loyaliteits- of besparingsprogramma of een ‘cash back’-constructie;
 • f. betrokken is bij illegale activiteiten of deze promoot;
 • g. de goede naam en reputatie van Studio Koekoek kan beschadigen;
 • h. inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkrechten of andere rechten van Studio koekoek of enige derde partij, of de mogelijkheid daartoe faciliteert;
 • i. de naam van Studio Koekoek of variaties daarvan bevat in de domeinnaam.
 • j. geen (eigen) content heeft.
 • k. al een account heeft.

Of er al dan niet sprake is van een of meer van deze omstandigheden is uitsluitend ter beoordeling van Studio Koekoek.

Artikel 3 – Gebruik

3.1. De partnersite mag op geen enkele manier het publiek de indruk geven dat deze van Studio Koekoek is of ontwikkeld is door Studio Koekoek. Het dient ook ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Studio Koekoek op geen enkele manier controle heeft over of verantwoordelijk is voor de partnersite. De partner staat niet toe dat er onduidelijkheid bestaat over het feit dat de artikelen die gepromoot worden door de partner niet verkocht worden door de partner, maar via Studio Koekoek.

3.2. De partner ontvangt alleen de niet-exclusieve, niet-overdraagbare rechten om de merken en content van Studio Koekoek te gebruiken gedurende de overeengekomen termijn en in overeenstemming met de voorwaarden van het partnerprogramma en exclusief ten behoeve van het partnerprogramma van Studio Koekoek. Door dit te doen volgt de partner onmiddellijk alle mogelijke instructies op die Studio Koekoek van tijd tot tijd geeft. De partner zal geen wijzigingen aanbrengen aan het uiterlijk van Koekoeks merken, de content en/of de artikelen en zal nooit toestaan dat dit gebruik uitgeoefend wordt op een misleidende manier.

De partner bevestigt dat:

 • a. alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de Studio Koekoek merken en de content, het eigendom zijn en blijven van Studio Koekoek; en dat
 • b. alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de artikelen het eigendom zijn en blijven van alle relevante rechthebbenden.

Niettegenstaande de bepalingen van dit artikel, zal de partner de intellectuele eigendomsrechten en alle andere exclusieve rechten van Studio Koekoek en derde partijen altijd volledig respecteren.

3.3. De partner mag de Studio Koekoek merken of corresponderende merktekens niet gebruiken in de naam van de partnersite of gebruiken als trefwoord voor advertentieprogramma’s – zoals, maar niet beperkt tot, Google Adwords – binnen de zoekmachines en andere online platforms.

3.4. De partner zal de content uitsluitend gebruiken voor het Studio Koekoek partnerprogramma en zal er geen wijzigingen in aanbrengen.

3.5. De prijzen van de artikelen op het platform kunnen regelmatig gewijzigd worden. De partner zal ervoor zorgen dat de prijzen/beschikbaarheid van de artikelen die (mogelijk) vermeld staan op de partnersite elke keer geüpdatet worden zodat ze in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijden zoals van tijd tot tijd genoemd op het platform. We adviseren om het vermelden van artikelprijzen op de partnersite te vermijden.

3.6. Met inachtneming van artikel 8.1 zal de partner afzien van enig handelen of nalaten dat ervoor kan zorgen dat Studio Koekoek en/of de partner de toepasselijke wetgeving overtreden.

3.7. Zodra een partner is geaccepteerd binnen het partnerprogramma, is het niet toegestaan de content van de partnersite waarin de partner een partnerlink publiceert te veranderen op zo’n manier dat de partnersite:

 • a. een seksueel, pornografisch of gewelddadig karakter krijgt;
 • b. op enige manier de openbare orde en/of de goede zeden verstoort;
 • c. discrimineert op basis van ras, geslacht, religie of geloof;
 • d. als doel heeft om kortingen/promoties/kortingscodes te promoten;
 • e. het karakter krijgt van een loyaliteits- of besparingsprogramma of een ‘cash back’-constructie;
 • f. betrokken is bij illegale activiteiten of deze promoot;
 • g. de goede naam en reputatie van Studio Koekoek kan beschadigen;
 • h. de intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkrechten of andere rechten van Studio Koekoek of enige derde partij schendt;
 • i. de naam van Studio Koekoek of variaties daarvan bevat in de domeinnaam.
 • j. geen (eigen) content heeft.
 • k. een ander doel krijgt dan het doel dat aangegeven is ten tijde van de acceptatie.

3.8. Het is de partner niet toegestaan om de partnerlink te gebruiken anders dan op de partnersites die zijn opgenomen in zijn account.

3.9. De partner zal te allen tijde handelen in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Studio Koekoek met betrekking tot de installatie en/of het gebruik van de partnerlinks en met betrekking tot de content.

3.10. Als het platform op enige manier – zoals vastgesteld naar eigen goeddunken van Studio Koekoek – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de partnerlink, heeft Studio Koekoek het recht om de partnerlink en/of het partneraccount te blokkeren.

3.11. De partner is niet bevoegd om:

 • a. direct of indirect artikelen te bestellen via zijn/haar partnerlink(s) van Studio Koekoek ten behoeve van eigen gebruik;
 • b. om te adverteren met kortingen en/of kortingen toe te zeggen voor artikelen als dit niet is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • c. Studio Koekoek te promoten op websites, webapplicaties of andere manieren die niet geregistreerd staan in het partneraccount;
 • d. Partnersite(s) te verkopen of op andere wijze over te dragen binnen het account zonder dit te melden bij Studio Koekoek;
 • e. bezoeken aan het platform op enige wijze te onderscheppen (waaronder via software die de klant moedwillig of onbewust geïnstalleerd heeft op zijn eigen computer) om zo een onrechtmatige commissie te verkrijgen;
 • f. het platform op de partnersite weer te geven door middel van een iFrame/framing;
 • g. Advertentieprogramma’s toe te voegen en/of netwerken te laten zien, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen met de intentie om bezoekers direct vanuit de zoekmachine naar het platform te sturen.

Als er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.13 c of d, dient de partnersite opnieuw geregistreerd te worden via www.Studio-Koekoek.com/affiliate-home en artikel 2 zal dienovereenkomstig van toepassing zijn.

3.12. Een partner moet te allen tijde in staat zijn om inzicht te tonen in zijn of haar activiteiten op verzoek van Studio Koekoek met betrekking tot de promotie van Studio Koekoek. Indien dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze voorwaarden van het partnerprogramma, heeft Studio Koekoek het recht om het partneraccount te blokkeren.

3.13. De partner vrijwaart Studio Koekoek volledig wat betreft alle schade en/of kosten van enigerlei soort die ontstaan uit het niet navolgen van een of meer verplichtingen van artikel 3.

3.14. Op het eerste verzoek van Studio Koekoek zal de partner onmiddellijk (bepaalde) content verwijderen en/of aanpassen. Als een derde partij de partner aanspreekt op vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de partner onmiddellijk de relevante content verwijderen en Studio Koekoek hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via -email. Studio Koekoek geeft geen garanties af wat betreft de juistheid van de content.

Artikel 4 – Commissie

4.1. De registratie door Studio Koekoek van de weergaven, kliks, verkopen en aankoopbewijzen via de website van het partnerprogramma https://www.Studio-Koekoek.com/affiliate-home is bindend voor Studio Koekoek en de partner.

4.2. Studio Koekoek meet de verkoop van alle producten door de klant met behulp van een eerstepartijcookie. De eerstepartijcookie heeft over het algemeen een cookietijd van 5 dagen. Studio Koekoek houdt zich echter het recht voor om de cookietijd te wijzigen en om verschillende cookietijden aan te houden met partners.

4.3. De partner kan aanspraak maken op een commissie voor alle items die gekocht zijn door een klant bij Studio Koekoek onmiddellijk nadat deze op een partnerlink klikte of klikte binnen de cookietijd van de eerstepartijcookie, waar het principe Last Cookie Counts van toepassing is en de klant aan de (betalings)verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot deze artikelen aan Studio Koekoek, studio Koekoek de relevante betaling daadwerkelijk ontvangen heeft en de retournerings- en bedenktijd van 30 dagen na aankoop is verstreken zonder dat de artikelen geretourneerd zijn.

4.4. Als de klant de artikelen retourneert en/of als de betaling om wat voor reden dan ook geannuleerd wordt, kan de partner niet langer aanspraak maken op de betreffende commissie en de in behandeling zijnde commissie in het partnerprogramma wordt afgewezen. In het geval de commissie al ontvangen is door de partner, dient de partner deze terug te betalen aan Studio Koekoek.

4.5. De commissie wordt berekend op de netto verkoopwaarde zoals daadwerkelijk ontvangen door Studio Koekoek per productgroep van niet-geretourneerde artikelen (netto = zonder btw en verzendkosten) aan het einde van de periode. Het commissiemodel op de website is altijd de meest recente versie en deze is bindend voor de partner.

4.6. Er wordt geen commissie toegekend aan zakelijke bestellingen (groothandel) of bestellingen vanaf een bedrijfsaccount.

5. Betaling

5.1. Betaling van de goedgekeurde commissie door Studio Koekoek of een derde partij aangewezen door Studio Koekoek aan de partner zal geschieden aan het einde van elke kalendermaand op het PayPal e-mailaccount dat de partner heeft opgegeven in zijn partneraccount en dat als zodanig geregistreerd is bij Studio Koekoek.

5.2. Commissiebedragen die lager zijn dan €20,00 (twintig euro) worden niet maandelijks uitbetaald. Als het commissiebedrag minder bedraagt dan €20,00 (twintig euro) in één maand, wordt dit bedrag niet betaald in die maand, maar bewaard. De betaling wordt gedaan in de maand waarin het totaalbedrag €20,00 (twintig euro) of meer is.

5.3. Alle betaalkosten, met uitzondering van de administratiekosten van Studio Koekoek, zijn voor rekening van de partner.

5.4. Studio Koekoek heeft te allen tijde het recht om te verrekenen wat ze verschuldigd is aan de partner met het bedrag dat Studio Koekoek om welke reden dan ook nog tegoed heeft van de partner.

Artikel 6 – Beëindiging van het partnerschap

6.1. Studio Koekoek heeft te allen tijde het recht om – zonder opgaaf van reden – het partnerschap onder dit partnerprogramma te beëindigen via e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2. Onverminderd de andere rechten heeft Studio Koekoek het recht om het partnerschap onder dit partnerprogramma te beëindigen met onmiddellijke ingang via e-mail in de volgende gevallen:

 • a. De partner blijft geheel of deels in gebreke wat betreft het uitvoeren van een of meer van zijn/haar verplichtingen onder de voorwaarden van het partnerprogramma;
 • b. De site van de partner is, naar de mening van Studio Koekoek, in strijd met de openbare orde of de goede zeden of is op enige manier aanstootgevend;
 • c. Studio Koekoek kan op enige manier schade ondervinden;
 • d. De partner handelt in strijd met de wet in de context van het partnerprogramma jegens Studio Koekoek en/of derde partijen, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3. De partner kan op elk moment – zonder opgaaf van reden – zijn partnerschap beëindigen door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat verstrekt wordt door zijn/haar adres aan affiliate@studio-koekoek.com.

6.4. Het partnerschap onder de voorwaarden van dit partnerprogramma komt onmiddellijk en automatisch tot een einde in geval van het volgende:

 • a. De partner heeft de partnerlink inactief gemaakt;
 • b. Het partnerprogramma is om wat voor reden dan ook stopgezet.

Artikel 7 – Gevolgen van beëindigen van het partnerschap

7.1. Als het partnerschap om wat voor reden dan ook beëindigd is:

 • a. moeten de bestaande partnerlink(s) onmiddellijk inactief gemaakt worden;
 • b. heeft Studio Koekoek het recht om de partner de toegang te ontzeggen tot https://www.Studio-Koekoek.com/affiliate-home ;
 • c. kan de partner geen aanspraak meer maken op de commissie, onverminderd de bepalingen in Artikel 7.2;
 • d. zal de partner onmiddellijk alle content van de partnersite verwijderen;
 • e. heeft de partner niet langer het recht om de Studio Koekoek merken, de content en de artikelen van het platform te gebruiken;
 • f. zal de partner onmiddellijk de content van zijn/haar partnersite en/of zijn/haar plaatselijke database verwijderen, op straffe van een boete van €1.000,00 (duizend euro) per dag dat de content nog steeds weergegeven wordt op de partnersite ondanks de beëindiging.

7.2. Alleen in het geval dat het partnerschap onder deze voorwaarden van het partnerprogramma beëindigd is in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de partner recht hebben op uitbetaling van de commissie met betrekking tot de verkoop van de artikelen waarvoor het geld betaald is en die ontvangen zijn door Studio Koekoek vóór de beëindigingsdatum, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 en artikel 5 (onverminderd het feit dat de commissie niet wordt betaald als deze minder is dan €20,00).

7.3. Onverminderd de bepalingen in Artikel 3.13, 7.1, 7.2, 8 en Artikel 9.1 zullen Studio Koekoek en de partner niet het recht hebben op enige compensatie door de andere partij met betrekking tot de beëindiging van het partnerschap onder deze algemene voorwaarden van het partnerprogramma. Vrijstelling van enig recht op enige compensatie of schadeloosstelling.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en het onderhoud, het functioneren van en de content op de partnersite. De partner garandeert dat alle verplichtingen onder de belastingwetgeving nageleefd worden en vrijwaart Studio Koekoek in dit opzicht van alle claims en/of kosten/boetes/aanvullende heffingen. In zijn activiteiten onder deze overeenkomst bevestigt de partner alle toepasselijke privacywetgeving na te leven, waaronder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en vrijwaart Studio Koekoek in dit opzicht van alle schade en/of kosten van elke aard.

8.2. Tenzij er is sprake is van opzet en/of grove nalatigheid door Studio Koekoek, is Studio Koekoek op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade en/of kosten van enige aard van de partner in verband met de deelname aan het partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten die voortvloeien uit het niet juist functioneren van het platform, technische problemen etc. In het geval deze algemene uitsluiting van aansprakelijkheid nietig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, komen de partijen hierbij al overeen dat Studio Koekoek in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor direct aantoonbare ondervonden schade/gemaakte kosten (met uitsluiting van gevolgschade/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten zal nooit het bedrag aan commissies overschrijden dat Studio Koekoek betaald heeft aan de partner in de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten.

Artikel 9 – Overig

9.1. De partner zal zich nooit opstellen als agent of vertegenwoordiger van Studio Koekoek en zal in het bijzonder nooit toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Studio Koekoek. De partner vrijwaart Studio Koekoek volledig voor alle schade en/of kosten van elke aard die ontstaan uit niet-naleving van dit artikel.

9.2. De partner heeft niet het recht om zijn/haar partnerschap (deels) over te dragen aan een derde partij, tenzij Studio Koekoek hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9.3. Studio Koekoek is te allen tijde bevoegd om de voorwaarden van het partnerprogramma aan te passen. De partner wordt hiervan elektronisch op de hoogte gesteld.

9.4. In het geval de gewijzigde voorwaarden van het partnerprogramma niet acceptabel zijn voor de partner, heeft de partner het recht om het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen. Als de partner het partnerschap niet beëindigt, wordt de partner geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde voorwaarden van het partnerprogramma.

9.5. Als enige bepaling in deze voorwaarden van het partnerprogramma in strijd is met de toepasselijke wetgeving, wordt deze bepaling aangepast zodat hij in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het bereik van de relevante bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijke wetgeving

10.1. Op het partnerprogramma en het partnerschap is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechtbank in Nederland.